THIẾU LÂM

Vũ khí : Đao, Côn

Thuộc tính : Kim

Kỹ năng :

Sức mạnh

Thân pháp

Sinh khí

Nội công

THIÊN VƯƠNG

Vũ khí : Đao, Chuỳ, Thương

Thuộc tính : Kim

Kỹ năng :

Sức mạnh

Thân pháp

Sinh khí

Nội công